Politika zasebnosti

Upravljavec osebnih podatkov

Ta politika velja za obdelavo katerihkoli osebnih podatkov, ki jo izvaja Damir Hamulić s.p. (v nadaljevanju tudi: »upravljavec«) ali ki se izvaja v imenu upravljavca.

Podatki o upravljavcu:

Damir Hamulić s.p.

Kalanova ulica 1

1225 Medvode

matična št.

ID

telefon: (031) 771 025

elektronski naslov: info@dacomap.com

Obseg in namen in pravna podlaga obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se hranijo in obdelujejo zgolj za namene spletne prodaje ter obdelave naročil. Upravljavec zbira osebne podatke za obdelavo naročil kupcev, izdajo računa in obdelavo dostave. Brez izrecne privolitve kupca, se osebni podatki nadalje ne obdelujejo. Z nakupom v spletni trgovini kupec izrecno soglaša, da svoje osebne podatke, ki jih posreduje ob naročilu, upravljavec shrani in jih uporabi izključno za potrebe izpolnitve naročila. Za namen opravljanja spletne prodaje in obveščanja z elektronsko pošto se zbirajo naslednji osebni podatki:

-ime,

-priimek,

-naslov,

-državo bivanja,

-firmo oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba),

-davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba),

-elektronski naslov,

-telefonska številka.

V primeru, da so posredovani napačni podatki, upravljavec naročila ne bo mogel obdelati. Upravljavec ne odgovarja za točnost in ažurnost podatkov, ki jih vnese kupec.

Uporabniki podatkov

Vse osebne podatke, ki jih kupec posreduje, se upravljavec zavezuje obravnavati zaupno ter uporabljati zgolj v namene za katere so bili posredovani in zbrani. Upravljavec se zavezuje, da osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval tretjim nepooblaščenim osebam.

Upravljavec lahko posamezna opravila v zvezi z osebnimi podatki kupca zaupa poslovnim partnerjem upravljavca (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu in v mejah pooblastila upravljavca (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) ter skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej Politiki. Posredovane podatke omenjeni partnerji skrbno varujejo in ne hranijo na zalogo, ter jih ne uporabljajo za lastne namene

Svoboda izbire

Posameznik nadzoruje posredovane osebne podatke. Če se posameznik odloči, da upravljavcu določenih podatkov ne posreduje, potem do nekaterih mest oziroma funkcij v spletni trgovini ne bo mogel dostopati, prav tako v takih primerih upravljavec kupcu ne bomo mogel odgovoriti na njegovo povpraševanje ali z njim skleniti pogodbenega razmerja ter mu posledično prodati in dostaviti želenih izdelkov.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Upravljavec hrani osebne podatke kupcev le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni. Po preteku obdobja hrambe upravljavec zbrane osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da identifikacija kupca ne bo več mogoča.

Če za določene podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe do 10 let. V tem času je obdelava podatkov omejena.

Pravice posameznikov

Posameznik ima v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov naslednje pravice:

-pravico do dostopa ter kopiranja osebnih podatkov,

-pravico do dopolnitve ali popravka netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov,

-pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),

-pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov,

-pravico do prenosa osebnih podatkov,

-pravico ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter

-pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu RS (naslov: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: (01) 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si), če sumi, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Posameznik lahko dano privolitev v obdelavo njegovih osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče. Posameznik lahko privolitev prekliče s pisno izjavo, ki jo pošlje upravljavcu na elektronski naslov info@dacomap.com